Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny,

karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.

2 Tym. 4:2

Tymoteusz


Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(Ew.Jana 3:16 )


Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni,
i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,
Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

(Ew.Jana 5:20-23)


Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł.

(List Pawła do Rzymian 5:6-8)

 

My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa,
który jest mocą Bożą i mądrością  Bożą.

(1 List  Pawła do Koryntian 1: 23,24 )

 

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie,
I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że
nadaremnie uwierzyliście.
Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism
I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,
I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu;
Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje,
niektórzy zaś zasnęli;
Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom;
A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi.
Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż
prześladowałem Kościół Boży.
Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż
oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.
Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście.

(1 List  Pawła do Koryntian 15:1-11)

 

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim,
że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

(List Pawła do Rzymian 10:9,10 )

 

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy,
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

(List do Rzymian 5:1,2)

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl